MANUAL: single video, 03:59, 2004

In this video, the author focused himself on the great visual detail of the dialogical relationship between hands and keyboard. Using different configurations of the hands on the keyboard , he simulated in four different etude activities and expressions of the subject - typing evoked intellectual activity, destructive gestures referred to violence, gentle touches expressed love and piano playing associated with art.MANUAL: jednokanálové video, 03:59, 2004

V tomto videu sa autor sústredil na veľký vizuálny detail dialogického vzťahu medzi rukami a klávesnicou počítača. Rôznymi „figúrami“ rúk na keyboarde simuloval v štyroch etudách rozdielne aktivity a prejavy subjektu – písanie evokovalo intelektuálnu činnosť, ničivé gestá odkazovali k násiliu, nežné dotyky vyjadrovali lásku a hra na klavíri asociovala umenie.