TRYING HARD TO FORGET: collection of armbands, 2013 – 2015

This object consists of a collection of armbands received by the author at the entrance to a club over a period of almost two years. Some of the bands were also photographically documented in the author’s book ‘365 NIGHTS’. The entire, slightly more comprehensive collection is stored between two equally large pieces of glass in order to denote a museum archive.
From a formal point of view, this work is a form of visual diary. Again, its title refers to the desire to forget - a leitmotif that constituted the contextual framework of Barényi’s overall dissertation exhibition titled ‘TRYING TO FORGET’.


SILNÁ SNAHA ZABUDNÚŤ: zbierka pások na ruku, 2013 – 2015

Tento objekt pozostáva zo zbierky pások na ruku, ktoré autor dostal pri vstupe do klubu počas obdobia takmer dvoch rokov. Časť týchto pások je zdokumentovaná aj fotograficky v autorskej knihe 365 nocí. Celá, o niečo obsiahlejšia zbierka je uložená medzi dvoma rovnako veľkými kusmi skla, čím pripomína muzeálny archív.
Po formálnej stránke je toto dielo formou vizuálneho denníka. Jeho názov zasa odkazuje na snahu zabudnúť, čo tvorilo obsahový rámec celej dizertačnej výstavy Barényiho s názvom Trying to forget.