FEAR IN THE EYES: sound installation, writing on paper, 2014

In his soundart exhibition project FEAR IN THE EYES Peter Barényi made use of space Hudobná študovňa (Musical Study Room) of Mestská knižnica Bratislava (Bratislava City Library). Thanks to his intervention, the visitor of library becomes not only reader, but also a spectator, since he enters the space of library. The simultaneously presented trilogy consists of three sound tracks: In the first track (FEAR IN THE EYES, 1:48) the author speaks himself about the particular memory – formative moment, which initiated the formation of the artwork. Second track (POSTMORTEM CHANGES, 8:50) presents the academic talk of the doctor of pathology about the changes happening in human body after death. The third track (TEACHING ABOUT THE DEATH AND LIFE AFTER DEATH, 7:50) is the record the author has found in his heritage being made by his mother and it captures (in a way unrepeatably obscure) discussion of church scholars on life after death. The death of one´s own mother, the incident most of us does not want to consider (if not necessary), although we clearly see, it is natural and inevitable. From this point of view the experience of one person is hardly mediated …

STRACH v OČIACH: zvuková inštalácia, text na kartičkách, 2014

V soundartovom výstavnom projekte STRACH V OČIACH využil Peter Barényi možnosti Hudobnej študovne Mestskej knižnice v Bratislave, do ktorého vďaka jeho intervencii vstúpi nielen náhodný čitateľ ale tentoraz aj divák. Simultánne prezentovaná trilógia predstavuje tri zvukové stopy: v prvej (STRACH V OČIACH, 1:48) sám autor hovorí o konkrétnej spomienke - formujúcom momente, ktorý inicioval vznik tohto diela. Druhý zvukový záznam (POSMRTNÉ ZMENY, 8:50) predstavuje odborný výklad doktorky patológie o zmenách, ktoré sa v ľudskom tele dejú post mortem. Tretí (UČENIE O SMRTI A POSMRTNOM ŽIVOTE, 7:50) je záznam, ktorý autor našiel vo svojom "dedičstve", teda ho pre neho nahrala ešte jeho matka a zachytáva (svojím spôsobom neopakovateľne obskurnú) debatu cirkevných učencov na tému života po smrti. Smrť vlastnej mamy, udalosť o ktorej väčšina z nás (kto nemusí), nechce ani začať uvažovať, hoci si jasne uvedomujeme, že je to prirodzené a nevyhnutné. Z tohto uhla pohľadu je teda takáto skúsenosť jedného človeka pre druhého ťažko sprostredkovateľná...