LEGACY: object, table, statuettes, framed picture, 2011

The object Legacy consists of a simple table and four items lying on the table - two commercial figures of the Virgin Mary and one figure of an angel together with a framed picture of Jesus. The whole composition is covered with a transparent packaging film. The object represents a part of personal items which after the mother’s death became artist’s “undesired” legacy. These items were for one person very important, however, for the other person they only represent the bitter fact that the person that used to be so close, familiar even trivial to us is now gone forever.
Coping with the mother’s disease and her death was the dominant topic in Barenyi´s work during 2005 – 2012. The intensity and realistic dimension of his work had been rising gradually – from initial metaphors (Sometime later – About Death), through death references and visualisation of his own feelings connected with thoughts about the death of a close person till the direct representation of his sick mother and finally using her personal items, thus author’s “legacy“.DEDIČSTVO: objekt, stôl, sošky, zarámovaný obrázok, 2011.

Objekt Dedičstvo pozostáva z jednoduchého stolíka, na ktorom sú postavené predmety - dve komerčné podoby Panny Márie a jeden anjelik, spolu s obrázkom Krista v rámiku. Celá táto zostava je potiahnutá priesvitnou baliacou fóliou. Objekt predstavuje časť osobných predmetov, ktoré sa po smrti matky stali umelcovým "nevyžiadaným" dedičstvom. Tieto predmety boli pre jedného človeka mimoriadne dôležité, pre druhého však nepredstavujú útechu, ale najmä trpkú pripomienku faktu, že osoba, ktorá bola po celý život blízka, dôverne známa až všedná, je od jednej nezvratnej chvíle už navždy nedosiahnuteľná.
Vyrovnávanie sa s chorobou a neskôr smrťou matky je téma, ktorá dominuje Barényiho tvorbe v rokoch 2005 - 2012. Od prvotných vizuálnych metafor (Niekedy neskôr - o smrti) sa stupňovala ich intenzita a realistický rozmer - od odkazov na smrť a vizualizovanie vlastných pocitov spojených s myšlienkami na smrť blízkej osoby, postupne snímal priamo obraz svojej chorobou zmáhanej matky, až po použitie jej osobných predmetov, teda svojho "dedičstva".