IT ALL STARTED WHEN SHE DIED: object, photograph, table, moving mechanism, 2011

The moving object It All Started When She Died consists of a framed picture showing the artist with his mother. The picture is on the table or desk. There is a simple mechanism behind the photo which lowers it and lifts it afterwards. Lowering of the photo refers to the fact that someone filled with sudden anger, disappointment or misery doesn’t want to look at the person or events on the photograph. After a while the picture returns to its initial position as the framed photo is lifted by the mechanism behind. This cycle may refer to the fact that after the death of a loving person are some things (physical and material) definitely over, however, other things (memories and spiritual experiences) last or, because of their absence, might even flourish.
Coping with the mother’s disease and her death was a dominant topic in Barenyi´s work during 2005 – 2012. The intensity and realistic dimension of his work had been rising gradually – from initial metaphors (Sometime later – About Death), through death references and visualisation of his own feelings connected with thoughts about the death of a close person till the direct representation of his sick mother through her personal items, which became author’s “legacy“.VŠETKO TO ZAČALO, KEĎ ZOMRELA: objekt, fotografia, stôl, pohyblivý mechanizmus, 2011.

Pohyblivý objekt Všetko to začalo, keď zomrela predstavuje zarámovanú fotografiu dvojportrétu umelca so svojou matkou, ktorá stojí na stole, alebo inej podložke. Fotografia je napojená na jednoduchý mechanizmus, ktorý ju sklápa a zase zdvíha. Výsledný efekt odkazuje na sklopenie fotografie zachyteného človeka alebo udalosti, na ktoré sa nechceme v náhlom poryve hnevu, sklamania alebo zúfalstva dívať. Ale neskôr príde opätovný návrat v podobe zdvihnutia rámiku s fotkou. Tento kolobeh môže odkazovať na to, že po smrti milovanej osoby sa niektoré (fyzické a materiálne) veci definitívne skončili, iné (spomienkové a duchovno-zážitkové) však pretrvajú alebo sa v dôsledku jeho absencie rozvinú.
Vyrovnávanie sa s chorobou a neskôr smrťou matky je téma, ktorá dominuje Barényiho tvorbe v rokoch 2005 - 2012. Od prvotných vizuálnych metafor (Niekedy neskôr - o smrti) sa stupňovala ich intenzita a realistický rozmer - od odkazov na smrť a vizualizovanie vlastných pocitov spojených s myšlienkami na smrť blízkej osoby, postupne snímal priamo obraz svojej chorobou zmáhanej matky, až po použitie jej osobných predmetov, teda svojho "dedičstva".