UNTITLED LOOP ABOUT MY MUM, video-installation, two video loops, 2011

The video installation is composed of two consecutive videos which form a homogenous unit. The first video is a video recording of the artist’s mother recorded in a hospital two days before her death. The recording was made accidentally when the mother wanted his son to take a picture of her but accidentally instead of taking a picture he turned the camera on. In the video she is sitting over the plate of soup but she can’t eat it anymore. With the hairless head and in her hospital clothes – deprived of all exterior female features – she looks more like a meditating monk.
This part of the video is accompanied by the second one – with the images from the last scene of Lars von Trier´s movie Breaking the Waves, 1996 (the scene where the bells ringing out of heaven welcome the main character of the Trier´s movie.) The content of the video is strengthen by its position – in the ceiling corner of the gallery. This helps decoding the video: the mother is looking at his son (and at others) only from “heaven“.
The video installation was shown for the first time on the Showrooms exhibition (Enter Gallery, Bratislava 2011).UNTITLED LOOP ABOUT MY MUM, videoinštalácia, dve video slučky, 2011.

Videoinštalácia sa skladá z dvoch po sebe nasledujúcich videí, ktoré sú prepojené do homogénneho celku. Prvé z nich je videozáznam umelcovej matky, ktorý bol nasnímaný v nemocnici dva dni pred jej smrťou. Záznam vznikol náhodou, keď matka požiadala, aby urobil jej fotografiu a on omylom spustil nahrávanie videa. Je na ňom zachytená sediaca nad tanierom polievky, ktorú však už nie je schopná zjesť. S bezvlasou hlavou, v nemocničnom šate - zbavená všetkých vonkajších znakov ženy - pripomína viac meditujúceho mnícha. Táto časť videa je miestami prekrytá druhou časťou, obrazmi poslednej scény z filmu Larsa von Triera Prelomiť vlny (Breaking the Waves, 1996), v ktorej zvony zvoniace z nebies vítajú hlavnú postavu Trierovho filmu.. Obsah videa umelec podporil jeho situovaním - do stropného priehľadu podkrovia galérie, čím podporil dešifrovanie jeho obsahu, že matka sa na neho (i ostatných) díva už len "zhora".
Videoinštalácia bola po prvý krát uvedená na výstave Showrooms (Galéria Enter, Bratislava 2011).