TANGERINES: installation, 200kg of tangerines in the corner of the gallery, 2009.

The installation “Tangerines” was created for the exhibition “Atlantis” realized by Open Gallery in Bratislava. Together with Eja Deveckova we responded to the topic of the exhibition which was demonstration of the hidden history as well as the official version of the history of the former socialist regime.
The authors explain: “When we were kids, tangerines and their wonderful smell always indicated the arrival of Christmas. However, it was impossible to buy them in a larger amount; it was out of reach in that period. The installation in the context of the thematic exhibition points out the fact that during the communist period people couldn’t buy what they really wanted or needed. On the other hand our installation touches also the present time where, simply said, the redundancy has become new impossibility. (Many tangerines end up in vain somewhere in the corner nowadays).MANDARÍNKY: inštalácia, 200 kg mandaríniek v rohu galérie, 2009.

Inštalácia Mandarínky bola vytvorená, v spolupráci s Ejou Devečkovou, pre výstavu Atlantis v bratislavskej Open Gallery. Autori v inštalácii reagovali na koncepciu výstavy, ktorá mala demonštrovať skryté dejiny ako aj oficiálnu verziu histórie bývalého socialistického režimu. Podľa slov autorov: "Keď sme boli deťmi, mandarínky a ich úžasná vôňa vždy sprevádzali čas Vianoc. Nebolo však možné kúpiť ich vo väčšom množstve, bolo to pre nás v tej dobe nedosiahnuteľné. Inštalácia v kontexte tematickej výstavy poukazuje na fakt, že v čase komunizmu si ľudia nemohli kúpiť to čo skutočne chceli, alebo potrebovali. Na druhej strane inštalácia poukazuje aj na súčasnú dobu, v ktorej sa, jednoducho povedané, nadbytok stal novou nemožnosťou. (Mnoho mandaríniek dnes zbytočne končí niekde v kúte).