SOMETIME LATER - ABOUTH DEATH: Three channel video installation, 2005

This video installation consists of three projections, specifically arranged in the space. It was created as a reaction on the sudden news that the author’s mother is seriously ill. The first video shows the sleeping author whose sleep is interrupted by nightmares and a bad feeling. In the second video the author uses a video loop from the Jakubisko´s well-known fairy tale Perinbaba (1985 ) - the scene where Zubata , the personalization of death, opens her hook which means that she is about to take some body with her on the other world. The third video shows a detailed shot of chomping teeth. That was one of the ways how old Slavs used to scare Death and tried to send her away from a person’s deathbed..
This work launched the author’s series of works coping with the mother’s disease and her death which was the major topic of Barenyi´s work during 2005 – 2012. The intensity and realistic dimension of his work had been rising gradually – from that initial visual and impressive metaphor, through death references and visualisation of his own feelings connected with thoughts about the death of a close person till the direct representation of his sick mother through her personal items - artist’s “legacy”.

This installation was shown on the Barenyi´s first own exhibition – LOOPS (Gallery 13 m3, Bratislava 2005).NIEKEDY NESKÔR - O SMRTI: trojkanálová videoinštalácia, 2005.

Videoinštalácia zložená z troch projekcií, špecificky usporiadaných v priestore, vznikla ako reakcia na nečakanú správu, že umelcova matka je ťažko chorá. Na prvom videu, v krátkej slučke, je nasnímaný sám autor pri spánku, ako sa nepokojne prehadzuje na posteli mučený zlými snami, alebo nepríjemným tušením. Pre stredné video umelec použil videoslučku zo známej rozprávky J. Jakubiska Perinbaba (1985), v ktorej zosobnenie smrti Zubatá otvára svoju kosu - teda niekoho práve zamýšľa vziať so sebou na onen svet. Tretie video predstavuje detailný záber na škrípajúce zuby, symbolizujúce jeden zo spôsobov, ktorým starí Slovania zastrašovali smrť a pokúšali sa ju odohnať od postele umierajúceho.
Touto prácou sa odštartovalo umelcovo vyrovnávanie sa s chorobou a neskôr smrťou matky, ktoré ako téma dominovalo jeho tvorbe v rokoch 2005 - 2012. Táto prvotná a pôsobivá vizuálna metafora sa neskôr stupňovala - od symbolických odkazov na smrť sa postupne objavujú zábery na skutočnú, chorobou zmáhanú umelcovu matku, a vyústenie nájdeme v inštaláciách obsahujúcich matkine najosobnejšie predmety - umelcovho "dedičstvo".

Inštalácia bola uvedená na vôbec prvej Barényiho samostatnej výstave LOOPS (galéria 13 m3, Bratislava 2005).