EVERYDAY LIFE: installation, sticky notes on the wall, 2011 - 2013.

The installation Everyday life consists of all kinds of sticky notes: grocery lists, to-do lists and reminders; all representing pieces of our external memory we produce every day. (The whole collecting process began with a funny note – “Make something for Fischer“ – a note reminding not to forget a birthday present for the mentioned person and which paradoxically became the present itself for Fischer.)
If we look at the whole installation closely we can witness a pure reality without ornaments, the mosaic of one’s concrete life. This work very directly illustrates author’s need to share his life with an anonymous spectator.EVERYDAY LIFE: inštalácia, "pripomienkové" lístočky prilepené na stene, 2011 - 2013.

Everyday life  je inštalácia z odkazov na nákupy, rôzne vybavovačky a pripomienky - kúsky našej externej pamäte, aké produkuje každodenne väčšina z nás. (Celé zbieranie vtipne začalo lístočkom "Urobiť vec pre Fischera", ktorá bola pripomienkou - nezabudnúť na narodeninový darček pre menovanú osobu, a nakoniec sa paradoxne a vtipne sama stala oným darčekom.) Ich bližšie preskúmanie poskytne záujemcovi kúsočky stopercentnej reality bez príkras, z mozaiky jedného konkrétneho života. Toto dielo celkom priamočiaro ilustruje tvorcovu potrebu zdieľať svoj život s anonymným divákom.