LOOPS: 13m3 gallery, Bratislava, 14.3.2007 - 13.4.2007

The solo show of Peter Barényi consisted of a collection of his recent short video works. The title LOOPS represented the main feature of these works - a seemingly monotonous repetition of short scenes. Despite the fact that most of the topics were rather trivial, everyday situations, fast loops gave them some new relevance. The artist showed himself standing in the elevator, waiting, biting his lips, inspiring the wiever to project themselves into those situations and activities and to reflect on those "events". The overall nervousness and tension was underlined by a rhytmical, repetitive sound. Another element increasing the emotional impact of the exhibition was the use of short appropriated movie shots.LOOPS: galéria 13m3, Bratislava, 14.3.2007 - 13.4.2007

Monografická výstava Petra Barényiho predstavila súbor krátkych videoprác z posledného obdobia. Názov LOOPS, čiže slučky, vystihoval hlavnú črtu týchto diel- zdanlivo monotónne opakovanie krátkych záberov. Témy väčšiny týchto diel by sa dali zhrnúť pod pojem banálnosti, avšak exponovaním v podobe rýchlych slučiek získavali tieto každodenné situácie nové významy. Autor premietal sám seba, ako stojí vo výťahu, hryzie si pery, prípadne len tak postáva, čím prinútil diváka k sebaprojekcii a premýšĺaniu o týchto "udalostiach". Celkovú nervozitu a určité napätie dômyselne rozmiestnenej inštalácie umocňovala rytmicky sa opakujúca zvuková zložka diel. Ďalším prvkom použitým na dopovedanie a posilnenie emocionálneho pôsobenia výstavy, boli aj krátke apropriované filmové zábery.